LangCrowd.com    Users

 en es ru de it fr pt id uk tr

Tatar-English

 Tatar:
 Иртэ яззыц салт кистэренец 6 epehe. Ауыл осондагы ат Ьарайыныц аласытстай гына ейе алдына ирзэр йыйылган. Кем дер атын килтереп тугарган, кемдер утеп барышлай Ьугылган, берэйЬен куреп йомошон йомошларга килгэндэр 33 бар. . . . КискеЬен генэ йыйылмай? ар бында, бригадир эшкэ эйтеп таралыр алдынан ошонда гэплэшеп китеузе лэ гэзэт иткэндэр. Ер Ьурьпскас, ей артындагы элегэ етемЬерэп торган ике багана араЬына сетка тартып малай? ар ке? ге ямгырзарга тиклем туп Ьугаса'к. УныЬы а^на-ун кендэн башланыр, э беген барыЬы ла быйылгы яззыц ватсытында килгэненэ, мал-тыуарзьщ имен-аман 'кышлаганына, о^атсламай сэсеугэ тешэсэктэренэ тсыуанышып тэмэке кейрэтэ. Йеззэрендэ, ■кыланыштарында тсэнэгэтлек, ауанлытс. Ишеттегезме, кисэ Мансур агай^ыц малайдары тауза гифрит кургэн. Кеше тиЬэц кеше тугел, айыу тиЬэц айыу тугел. Албадты! Сабит ауылдагы бетэ яцыльгктарзы белеп тора, куршевдэ, хатта узендец ойоцдэ булган хэлдэрзе тсай сагс унан ишетэЬец. Шуга ла эсе телдэр бик матур тсушамат сэпэгэн тегецэ: “Почта” Сабит. - Почта беген ниндэй яцыльгк килтерер икэн тип кетэ инек, тэки килтерзе, - тине лакал одтаИы Ишбулды. - Ысын, ысын, биллэЬи! - тип яуапланы Сабит, эйткэндэренэ телэктэшлек табырга телэгэндэй, кашЬ translate for Олеся

Suggest your translation from Tatar to English:Please help to correct the texts:

Tatar
English
English
English